Sprawy cmentarne

2018-03-16

 Funkcjonowanie cmentarzy parafialnych oparte jest na:
- ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- rozporządzeniach odpowiednich ministrów,
- wskazaniach dotyczących zarządzania cmentarzami parafialnymi w naszej archidiecezji,
- regulaminach cmentarzy poszczególnych parafii.

Cmentarze parafialne w dekanacie Niedobczyce:

Lokalizacja cmentarza

Właściciel cmentarza

Biertułtowy, ul. Sienkiewicza Parafia Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
Głożyny, ul. Reymonta Parafia Niepokalanego Serca Maryi
Niedobczyce, ul. Cienista Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Niedobczycach
Parafia udostępnia także elektroniczny system cmentarza
kliknij, by przejść do serwisu
Niewiadom, ul. ks. Piotra Skargi Parafia Bożego Ciała i św. Barbary w Niewiadomiu
Popielów, ul. Konarskiego Parafia Trójcy Przenajświętszej w Popielowie
Parafia udostępnia także elektroniczny system cmentarza
kliknij, by przejść do serwisu
Radoszowy, ul. św, Jacka Parafia św. Jacka w Radoszowach

 

 

 

 

 

 

 

Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych, dlatego osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do zachowania ciszy i powagi, a także do dbania o czystość i porządek - nie tylko wokół grobu swoich bliskich, ale także np. w miejscu składowania śmieci. Na terenie cmentarzy zabrania się wprowadzania psów, palenia papierosów i spożywania alkoholu, wjeżdżania samochodami i rowerami, sadzenia krzewów i drzew, jak również wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.

Każda osoba decydująca się pochować bliskiego na cmentarzu parafialnym zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu cmentarza właściwego dla danej parafii oraz poniżej przedstawionych wskazań.

Zgoda na pochówek na cmentarzu parafialnym
Aby uzyskać zgodę na pochówek na danym cmentarzu, rodzina zmarłego jest zobowiązana zgłosić się do kancelarii parafii, do której należy cmentarz. W kancelarii należy złożyć:
- oryginał karty zgonu (część przeznaczonej dla administracji cmentarza),
- kopię aktu zgonu,
- pisemną zgodę dysponenta miejsca grobowego (w przypadku, gdy miejsce pochówku zostało zastrzeżone przez dalszą rodzinę zmarłego bądź osoby trzecie).
Kancelaria parafialna wydaje zezwolenie na pochówek, które należy przekazać grabarzowi.

Miejsca grobowe
Na cmentarzach parafialnych istnieją następujące rodzaje grobów:
- grób pojedynczy (jednomiejscowy),
- grób głębinowy (dwumiejscowy),
- grób podwójny (dwumiejscowy - dwa miejsca pojedyncze obok siebie lub czteromiejscowy - dwa miejsca głębinowe),
- grób murowany (dwu lub czteromiejscowy),
- grób urnowy (ziemny bądź murowany),
- grób dziecięcy (do lat 6).
Wymiary grobów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48 poz. 284).

Ponowne użycie grobu
Żaden grób ziemny nie może być naruszony przez okres dwudziestu lat od daty pochówku zmarłego. Oznacza to, iż grób pojedynczy (jednomiejscowy) nie może zostać wykorzystany do ponownego pochówku przed upływem 20 lat, z wyjątkiem pochowania urny zawierającej szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok. Ponadto druga osoba może zostać pochowana w każdej chwili w przypadku grobu głębinowego bądź podwójnego, gdzie przewidziane jest dodatkowe miejsce pochówku.

Opłaty za miejsce grobowe
Opłata za miejsce grobowe wnoszona jest w kancelarii parafii, do której należy cmentarz. Zgodnie z przepisami prawa w momencie pogrzebu takie miejsce powinno być opłacone na 20 lat. Jeżeli miejsce grobowe jest już opłacone, ale na krótszy okres, wówczas dysponent grobu wnosi jedynie opłatę za lata brakujące do okresu 20 lat. Jeżeli po upływie 20 lat od daty pochówku dysponent pragnie zachować miejsce grobowe, wówczas jest zobowiązany wnieść opłatę na kolejne lata. Brak przedłużenia jest traktowany jako rezygnacja z dalszego użytkowania grobu i miejsce to może zostać wykorzystane do ponownego pochówku.

Montaż nagrobków na cmentarzach parafialnych
Dysponent grobu ma prawo postawić nagrobek na miejscu grobowym, którym dysponuje. Jednak wszelkie prowadzone prace kamieniarskie należy zgłosić w kancelarii parafii, do której należy cmentarz. Przed postawieniem pomnika należy złożyć w kancelarii zaświadczenie firmy kamieniarskiej, na którym wskazane będą następujące informacje: imię i nazwisko osoby zmarłej oraz jego koszt całkowity (udokumentowany koszt nagrobka staje się podstawą do ewentualnych roszczeń z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej).
Zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi cmentarzy parafialnych na terenie naszej archidiecezji, za montaż nagrobka pobierana jest opłata w wysokości 10% jego wartości. Opłaty cmentarne przeznaczane są na utrzymanie oraz inwestycje prowadzone na cmentarzach.

Zasady dotyczące świadczenia usług kamieniarskich
Usługi kamieniarskie mogą wykonywać wyłącznie podmioty gospodarcze posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców (KRS).
Firmy kamieniarskie są zobowiązane do wykonywania prac w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody na postawienie nagrobka, które wydaje kancelaria parafii, do której należy cmentarz.
Prace wykonywane na terenie cmentarza nie mogą zakłócać spokoju i powagi miejsca ani odbywać się w czasie trwania ceremonii pogrzebowych. Wykonawca nagrobka ma obowiązek zapewnić porządek i czystość terenu w czasie i po zakończeniu robót. Wykonawca odpowiada także za odpady powstałe w trakcie wykonywania usługi tj. nadmiar ziemi, gruzu, elementy nagrobków - jest zobowiązany na własny koszt usunąć je z terenu cmentarza.
Wykonawca usług kamieniarskich ponosi pełną odpowiedzialność wobec parafii oraz osób trzecich za straty i szkody powstałe na skutek prowadzonych prac.

 

 

 

 

 

 

Inne

Najnowsze

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 25.09.2022